Frederiksplein 1

Architect: Office Winhov
Stadt: Amsterdam
Photograf: Max Hart Nibbrig